Zapamatovat
Lenka a Martin Řezníčkovi
Affiliate manager
603 369 642 tcmreznicek@gmail.com
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetových portálech: www.martinreznicek.cz, www.lenkahomeopatie.cz, www.cestakesnu.cz

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma/Jméno a příjmení: ing. Martin Řezníček a Lenka Šebková Řezníčková Sídlo: Nová kolonie 1451/3, 155 00 Praha 5IČ: 75510731 – M. ŘezníčekIČ: 01388754 – L. Šebková Řezníčková

Tel.: 724 235 213, 603369642E-mail: tcmreznicek@gmail.com, cestakesnu@gmail.com (dále jen jako „Poskytovatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;

b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

 1. 1.2.  Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

 2. 1.3.  Votázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 3. 1.4.  Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o. Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000.

2. Vymezení pojmů

2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

 1. 2.2.  Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.

 2. 2.3.  Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

 3. 2.4.  Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

  1. a)  umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

  2. b)  uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

  3. c)  rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

  4. d)  odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

  5. e)  PPC kampaně.

 4. 2.5.  Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

 5. 2.6.  Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

 6. 2.7.  Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi vrámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

 7. 2.8.  Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

 8. 2.9.  Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

2.10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.martinreznicek.cz, www.lenkahomeopatie.cz a www.cestakesnu.cz.

2.11. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

 1. Účast v provizním systému

  1. 3.1.  Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

  2. 3.2.  V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

  3. 3.3.  Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

  4. 3.4.  Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 2. Práva a povinnosti Partnera

  1. 4.1.  Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

  2. 4.2.  Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

  3. 4.3.  Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

  4. 4.4.  Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

  5. 4.5.  Partner je oprávněn využít kpropagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny vprovizním systému. Bez

předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

 1. 4.6.  Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.

 2. 4.7.  Partner je povinen zajistit, aby vrámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovu načítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

 3. 4.8.  Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e- mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

 4. 4.9.  Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.

 5. 4.10.  Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. 5.1.  Poskytovatel se zavazuje vrámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

 2. 5.2.  Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel vrozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

 3. 5.3.  Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

 1. 5.4.  Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

 2. 5.5.  Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

 3. 5.6.  Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6. Provize

 1. 6.1.  Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

 2. 6.2.  Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá automaticky. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

 3. 6.3.  Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

 4. 6.4.  Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7. Výplata provize

 1. 7.1.  Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).

 2. 7.2.  Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.

 3. 7.3.  Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

 4. 7.4.  Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této

záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem vCZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

 1. Námitky Partnera

  1. 8.1.  Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

  2. 8.2.  Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

  3. 8.3.  Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

  4. 8.4.  Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

 2. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

  1. 9.1.  Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

  2. 9.2.  K zániku dohody o spolupráci může dojít:

   1. a)  Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

   2. b)  Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné

   formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c) Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a

doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

 1. 9.3.  Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

 2. 9.4.  V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

10.2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e- mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

10.3. Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

10.4.Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují, zejména poskytovatele

platformy AffilBox – společnost AffilBox s.r.o. Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000.

10.5. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

10.6. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: tcmreznicek@gmail.com nebo cestakesnu@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny

údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

10.7. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s novinkami a novými kampaněmi vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10.8. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1. 7. 2019.